Vilkår og betingelser


Velkommen til YouGov Norge  https://yougov.no. Nettstedet («nettstedet») og YouGov-mobilapplikasjonen(e) som per dags dato er tilgjengelige på Apple AppStore- og Google Play-nettbutikkene («appen») eies, drives og leveres av YouGov Norge AS (et firma registrert i Norge med firmanummer 987 932 228, hovedkontoret vårt har adresse Møllergata 13, 0179 Oslo, Norge) (henvist til som «YouGov», «vi», «vår/våre/vårt» eller «oss»).

Bruk av nettstedet og appen inkludert undersøkelsessider og innhold du kan ledes til (sammen med «YouGov-nettsidene») og medlemskap i forbrukerforskningspanelet satt opp og administrert av YouGov («YouGov-panelet») og deltakelse i YouGovs forskningsaktiviteter som beskrevet i personvernerklæringen og erklæringen om informasjonskapsler («YouGovs aktiviteter») styres av disse bruksvilkårene («vilkårene»).

Våre konsernselskaper i andre land styrer paneler i sine respektive land, og her gjelder egne vilkår. Dersom du ikke registrerer deg hos YouGov-panelet som drives av YouGov Norge AS, henvis til nettstedet til panelet som drives av det relevante YouGov-konsernselskapet.

Les personvernerklæringen og erklæringen om informasjonskapsler for å forstå hvordan og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvem vi deler de med og rettighetene og valgene du har i forhold til disse dataene.

1. Erkjennelse og aksept

1.1.         Ved å merke 'Jeg samtykker' under prosessen der du registrerer din deltakelse som medlem i et YouGov-panel («medlem»), eller ved å delta i en YouGov-aktivitet eller ved å få tilgang til og bruke YouGov-nettsidene, samtykker du til å være bundet av disse vilkårene. Dersom du ikke aksepterer disse vilkårene, må du gå ut av YouGovs nettsider umiddelbart og/eller opphøre deltakelse i YouGov-panelet eller YouGov-aktivitetene.

1.2.         YouGov forbeholder seg retten, fra tid til annen, til å endre disse vilkårene eller deler av de. Du vil bli informert i forkant om eventuelle endringer i god tid før de trer i kraft, og slike endringer vil aldri endre din rett til å beholde poeng for undersøkelser du allerede har fullført før den effektive datoen for endringene. Din fortsatte bruk av YouGov-nettsidene eller fortsatt deltakelse i YouGov-panelet eller YouGov-aktivitetene skal utgjøre en bekreftende erkjennelse av enhver endring og ditt fortsatte samtykke til å være bundet av disse endrede vilkårene når endringene trer i kraft.

 

2. Vilkår for deltakelse

2.1.         YouGov-registreringsprosess for YouGov-panelmedlemmer

2.1.1.         For å bli medlem og for å delta i et YouGov-panel, må du registrere deg hos YouGov og opprette en panelmedlemskapsprofil etter å ha fullført registreringsprosessen fremsatt nedenfor («YouGov-registreringsprosessen»).

2.1.2.         Potensielle medlemmer må fylle ut et YouGov-registreringsskjema hver gang de ønsker å bli medlem av et YouGov-panel. Registreringsskjemaer inkluderer:

2.1.2.1.      skjemaet som er tilgjengelig på nettstedet og appen, men kan også inkludere registreringsskjemaer på nettsteder til tredjeparter;

2.1.2.2.      registreringsskjemaer fra YouGov og som det er gitt tilgang til via nettstedet til tredjeparter; og

2.1.2.3.      registreringsskjemaer det er gitt tilgang til via lenker i e-poster du har mottatt fra tredjeparter eller YouGov, der du har gitt tillatelse til å motta slike e-poster fra disse kildene.

2.1.4.         under hver YouGov-registreringsprosess vil potensielle medlemmer bli underrettet om eventuelle vilkår i tillegg til disse vilkårene som gjelder for medlemskap i det respektive YouGov-panelet.

2.1.5.         du må være minst 15 år for å bli medlem av YouGov-panelet. 

2.2.         Informasjon du oppgir til oss

2.2.1.         Når YouGov gir deg tilgang til YouGov-nettsidene og/eller retten til å delta i et YouGov-panel eller en YouGov-aktivitet, samtykker du til gjengjeld å:

2.2.1.1.      oppgi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon om deg selv slik det blir bedt om i YouGov-registreringsprosessen;

2.2.1.2.      Opprettholde og umiddelbart oppdatere informasjon om ditt personlige medlemskap, inkludert panelmedlemskapsprofilen (definert nedenfor) slik at den er sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig; og

2.2.1.3.      Oppgi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon om deg selv slik det blir bedt om av YouGov når du deltar i et YouGov-panel eller YouGov-aktivitet.

2.2.2.         Dersom du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig, utdatert, ufullstendig eller ikke samsvarer med tidligere svar på identiske spørsmål, eller YouGov har rimelige grunner til å mistenke at slik informasjon er usann, unøyaktig, utdatert eller ufullstendig, har YouGov rett til å stanse eller avslutte din midlertidige tilgang til, bruk av og/eller deltakelse i YouGov-panelet eller YouGov-aktivitetene. Hvis for eksempel YouGovs rimelige skjønn av din deltakelse i YouGovs-aktivitetene vedvarende indikerer et annet bosted enn det du oppga i YouGov-registreringsprosessen, forbeholder vi oss retten til å stanse eller avslutte ditt medlemskap eller din deltakelse i YouGov-panelet. Dette er underlagt din rett til å nekte å besvare undersøkelser eller informasjonsforespørsler fra paneler eller YouGov.

2.3.         Panelmedlemskapsprofilen og YouGov-kontoen din

2.3.1.         Når de har fullført YouGov-registreringsprosessen, får medlemmene en profil («panelmedlemskapsprofil») og en konto («YouGov-konto») for YouGov-panelet og YouGov-aktivitetene som poengene (som definert nedenfor) er tildelt.

2.3.2.         Det er kun tillatt å ha én panelmedlemskapsprofil per medlem av YouGov-panelet og kun én YouGov-konto per medlem av YouGov-panelet som poengene er tildelt. Medlemmer som viser seg å ha flere panelmedlemskapsprofiler og/eller YouGov-konti vil få slettet sin primære og enhver sekundære panelmedlemskapsprofil og/eller YouGov-konti. Man kan ikke overføre poeng som er opptjent via sekundære YouGov-konti. Ved tvister kan YouGov kreve identifiserende dokumentasjon.

2.3.3.         Hvert medlem må ha sin unike e-postadresse. (Dette betyr for eksempel at familiemedlemmer ikke kan ha en felles e-postkonto, men at hvert enkelt familiemedlem må ha sin unike e-postkonto).

2.3.4.         Kun ett medlem skal ha tilgang til hver panelmedlemskapsprofil og YouGov-konto, det skal ikke gis tilgang fra flere personer uten uttrykkelig tillatelse og godkjenning fra YouGov. Du samtykker til å gi YouGov beskjed umiddelbart dersom du blir oppmerksom på eller får mistanke om uautorisert bruk av din påloggingsinformasjon, panelmedlemskapsprofil og/eller YouGov-konto, eller andre sikkerhetsbrudd.

2.3.5.         Dersom andre får tilgang til YouGov-kontoen din, forbeholder YouGov seg retten til å suspendere kontoen din og/eller kontoen til den andre personen inntil man finner en løsning. YouGov forbeholder seg retten til å kreve tilbake poeng eller andre incentiver som er opptjent ved tilgang fra den uautoriserte brukeren.

2.3.6.         Medlemmer kan tjene opp poeng for YouGov-kontoen sin («poeng») på den foreskrevne måten som er beskrevet på YouGovs nettsider, inkludert for å fylle ut YouGov-registreringsprosessen og for å delta i YouGov-panelet og relaterte YouGov-aktiviteter som poengene er opptjent for. Medlemmene vil få beskjed via autorisert kommunikasjon om antall poeng som kan opptjenes for å delta i et YouGov-panel eller relatert YouGov-aktivitet.

2.3.7.         Med mindre annet er spesifisert, kan man kun tjene opp poeng ved å følge instruksjoner som omhandler opptjening av poeng. Dersom medlemmene ikke følger instruksjonene eller prosedyrene, kan det føre til at de ikke tjener opp poeng.

2.3.8.         Opptjente poeng blir registrert på YouGov-kontoen din, men tapte opptjente poeng er imidlertid ikke tilgjengelig for innløsning før medlemmet har (underlagt punkt 2.3.9 nedenfor) nådd det informerte spesifiserte oppfyllelsesnivået, i tillegg til informasjon om de(n) gjeldende belønningen(e) som er tilgjengelig i kontodelen på nettstedet. Dersom YouGov har suspendert eller avsluttet YouGov-kontoen din av årsaker nevnt i disse vilkårene, kan du ikke løse inn poeng.

2.3.9.         YouGov forbeholder seg retten til å endre omfanget av YouGovs aktiviteter og YouGov-panelet eller relaterte YouGov-aktiviteter der medlemmene kan være kvalifisert for poeng og for å endre hyppigheten på invitasjon til slike aktiviteter. YouGov forbeholder seg også retten til å endre nivået på poeng som kreves før slike poeng kan innløses.

2.3.10.     Poeng kan ikke overføres til andre YouGov-konti eller slås sammen på noen måte og salg eller bytte av poeng er strengt forbudt Poengene har ingen pengeverdi, og kan ikke brukes til andre formål enn å innløse den designerte belønningen.

2.3.11.     YouGov kan fra tid til annen justere YouGov-kontoen til medlemmer oppover eller nedover som respons på feil medlemmer erkjenner kan oppstå eller mistanke om svindel, som vi har full autoritet over.

2.3.12.     YouGov forbeholder seg retten til å avslutte YouGov-konti som har vært hvilende i 12 måneder eller mer. Med ‘sovende’ mener vi der medlemmet ikke har deltatt i YouGov-panelet eller annen relatert YouGov-aktivitet i løpet av de siste 12 månedene. YouGov vil forsøke å kontakte medlemmet, via deres oppgitte e-postadresse, hvis det er fare for at YouGov-kontoen deres blir avsluttet som følge av inaktivitet. Hvis det ikke oppnås tilfredsstillende respons, vil YouGov-kontoen bli avsluttet og alle poeng vil gå tapt.

2.4.         Invitasjon til undersøkelser

2.4.1.         Du erkjenner at:

2.4.1.1            dersom du registrerer deg for YouGov-panelet, er det en del av deltakelsen din at vi er i stand til å sende deg e-poster og varsler der vi inviterer deg til å delta i undersøkelser for forskningsprosjekter, enten via nettstedet eller appen eller via personlig deltakelse; og

2.4.1.2            dersom du ønsker å slutte å motta slike e-poster og varsler, kan du avslutte medlemskapet ditt i henhold til paragraf 6.1 i disse vilkårene.

 

3. Undersøkelser som innebærer premier

3.1.         YouGov kan spørre deg om å delta i YouGovs aktiviteter som gjør at du blir med i en premietrekning eller gir deg tillatelse til å bruke poengene dine for å delta i en premietrekning. Slike trekninger vil bli styrt av de respektive vilkårene spesifisert og vist for hver premietrekning.

 

4. Henvisningslenker

4.1.         Du kan være i stand til å tjene opp ekstra poeng ved å henvise venner og familie til YouGov-panelet, gitt at de også blir medlem ved å benytte en unik lenke som vi sender deg for å verve nye medlemmer («henvisningslenke»). Betingelsene som gjelder for tildelingen av slike ekstra poeng er forklart i kontodelen på nettstedet og appen. Når du henviser nye panelmedlemmer, samtykker du til ikke å fremstå som eller hevde å representere YouGov, og du vil ikke forsøke å villede eller lure potensielle medlemmer til å bruke henvisningslenken din for å bli medlem. Du samtykker til å gjøre det klart for eventuelle potensielle medlemmer du henviser at de skal bruke din unike henvisningslenke og at du vil motta poeng hvis de blir medlem av YouGov-panelet via henvisningslenken din.

 

5. Brukerinnhold

5.1.         Bruk av YouGov-nettsidene og deltakelse i YouGovs aktiviteter eller YouGov-panelet kan innebære at du sender responser på undersøkelser og annet innhold til oss («brukerinnhold») som kan være synlig for andre brukere av YouGov-nettsidene.

5.2.         Du erkjenner at det er ditt fulle ansvar å stå inne for brukerinnholdet ditt. Det betyr at du, og ikke YouGov, er helt ansvarlig for brukerinnholdet du laster opp, legger inn, sender lenker til, sender e-poster eller på annen måte overfører via din bruk av YouGov-nettsidene eller din deltakelse i YouGov-aktivitetene eller YouGov-panelet.

5.3.         YouGov kontrollerer eller forhåndsscreener ikke brukerinnholdet som legges inn på YouGov-nettsidene, og kan ikke garantere for nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til slikt brukerinnhold, og påtar seg derfor intet ansvar i forbindelse med brukerinnholdet.

5.4.         Ved å bruke YouGov-nettsidene forstår du at du kan bli eksponert for brukerinnhold, og du samtykker til at du må evaluere, og bære alle risikoer forbundet med bruken av brukerinnhold, inkludert tillit til at det er nøyaktig, fullstendig eller nyttig. Til tross for det foregående skal YouGov ha rett til å nekte, redigere, flytte eller fjerne slikt brukerinnhold, uavhengig av om det innholdet bryter disse vilkårene.

5.5.         Med hensyn til alt brukerinnhold du velger å overføre til oss (inkludert brukerinnholdet du legger inn på YouGovs nettsider), gir du YouGov en avgiftsfri, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv lisens (med rett til å underlisensiere) til å bruke, reprodusere, endre, tilpasse, redigere, publisere, oversette, opprette utledde verk fra, utnytte, utføre og vise slikt brukerinnhold (helt eller delvis) i verden og/eller å innarbeide det i andre verk i enhver form, medium eller teknologi som nå er kjent, eller senere blir utviklet, for alle formål.

5.6.         Når du bruker YouGov-nettsidene og/eller deltar i YouGovs aktiviteter eller i YouGov-panelet, samtykker du til ikke å

5.6.1.         laste opp, legge inn, sende e-post eller på annen måte overføre informasjon som er ulovlig på noen måte i Norge, eller i det landet du bor i;

5.6.2    laste opp, legge inn, legge ved lenke, sende e-post eller på annen måte overføre informasjon som er ærekrenkende, fornærmende, truende, trakasserende, uanstendig, diskriminerende, sannsynlig å skape nød, ment å oppfordre til hat eller på annen måte er støtende fastslått av oss etter eget skjønn;

5.6.3.         utgi deg for å være en annen enn deg selv (enten levende eller døde personer) eller foretak;

5.6.4.         skape overskrifter eller på annen måte manipulere identiteter for å skjule opprinnelsen til innholdet som er overført via YouGov-nettsidene eller tilveiebrakt gjennom deltakelse i YouGovs aktiviteter eller YouGov-panelet;

5.6.5.         laste opp, legge inn, legge ved lenke til, eller på annen måte overføre informasjon du ikke har rett til å overføre;

5.6.6.         laste opp, legge inn, legge ved lenke til, sende e-post eller på annen måte overføre uønsket eller uautorisert reklame, reklamemateriell, «søppelpost», «kjedebrev», «phishing-e-poster», «pyramidespill», eller andre former for uønsket oppfordring;

5.6.7.         laste opp, legge inn, legge ved lenke til eller på annen måte overføre materiell som inneholder programvarevirus eller andre datamaskinfiler eller -programmer som er utformet for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til datamaskinprogramvare eller -hardware eller telekommunikasjonsutstyr.

5.6.8.         samle inn eller lagre personopplysninger om andre personer; eller

5.6.9.         forsøke å sende inn mer enn en stemme per undersøkelse eller utføre andre handlinger som kan påvirke gyldigheten til resultater oppnådd gjennom enhver YouGov-aktivitet eller YouGov-panelet.

 

6. Avslutte medlemskapet

6.1.         Dersom du ikke lenger ønsker å være medlem, ta kontakt med YouGov. YouGov vil avslutte kontoen din og opphøre kontakten med deg innen 7 dager etter at de har mottatt varsel fra deg om at du ønsker å avslutte medlemskapet ditt. Du erkjenner og samtykker derfor til at du kan motta e-poster fra YouGov i inntil 7 dager etter datoen for varselet ditt dersom du avslutter medlemskapet ditt. Dersom du bestemmer deg for å avslutte ‘Avmeld’-varselet på YouGov-kontoen din, vil du beholde poeng du har tjent opp tidligere, du vil slutte å motta e-poster og varsler fra YouGov og ikke være i stand til å delta i YouGov-panelet eller i andre YouGov-aktiviteter med mindre og inntil du reaktiverer YouGov-kontoen din. Dersom du ber om at YouGov-kontoen din skal slettes, mister du alle poengene du har opptjent, og kan ikke reaktivere YouGov-kontoen din senere.

6.2.         Du samtykker til at YouGov, etter eget skjønn, kan avslutte eller suspendere YouGov-medlemskapet ditt, eller deltakelse i YouGovs aktiviteter eller i YouGov-panelet, eller fjerne eller forkaste brukerinnhold, uansett årsak, inkludert, uten begrensning, for mangel på bruk, eller dersom YouGov trodde at du hadde brutt eller handlet inkonsekvent med brevet eller ånden i disse vilkårene.

6.3.         Du samtykker til at YouGov kan avslutte din tilgang til YouGov-aktiviteter eller YouGov-panelet i henhold til noen av disse vilkårene uten varsel, og bekrefter og samtykker i at YouGov umiddelbart kan deaktivere medlemsregistreringen din og/eller blokkere tilgangen til YouGov-aktiviteter og YouGov-panelet. Videre samtykker du til at YouGov ikke skal være ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for å avslutte din tilgang til YouGovs aktiviteter eller YouGov-panelet.

6.4.         YouGov forbeholder seg retten til å avslutte YouGov-panelet eller YouGov-nettsidene når som helst. I slike tilfeller, og med mindre annet er spesifisert, vil ingen medlemmer kunne løse inn poeng fra YouGov-kontiene sine.

 

7. Din forpliktelse til å refundere oss

7.1.         Du samtykker her fullt ut å refundere YouGov og dets direktører, ledere, ansatte og agenter fra og mot ansvar, skader, tap, krav (inkludert rimelige advokathonorarer) hver av dem lider eller pådrar seg som på noe vis oppstår som følge av din bruk av YouGov-nettsidene, bestemmelse av brukerinnhold eller din deltakelse i YouGov-aktivitetene eller YouGov-panelet eller som følge av brudd på disse vilkårene uansett om slikt brudd utføres av deg eller andre personer gjennom panelmedlemskapsprofilen eller YouGov-kontoen din som følge av din uaktsomhet.

 

8. Nettsteder til tredjeparter

8.1.         Via lenker på YouGov-nettsidene kan du forlate YouGov-nettsidene og gå inn på andre nettsted(er) («lenket/lenkede nettsted/nettsteder)»). De lenkede nettstedene er ikke under YouGovs kontroll, og YouGov er ikke ansvarlig og skal ikke være ansvarlig for innhold på lenkede nettsteder eller lenker inneholdt på et lenket nettsted eller endringer eller oppdateringer på slike nettsteder. YouGov er ikke ansvarlig for webcasting eller annen form for overførsel mottatt fra lenkede nettsteder. YouGov tilveiebringer bare lenkene til deg som en bekvem ordning og inkludering av lenker antyder ikke at YouGov har godkjent nettstedet eller annen tilknytning med operatørene deres.

 

9. Intellektuell eiendom

9.1.         Nettstedet og appen og alle sider og innhold på YouGov-nettstedene, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, lyd, video, bilder, programvare, oppfinnelser, undersøkelser, logoer eller annet materiell («materiell») er den intellektuelle eiendommen til, eller er autorisert for bruk av, YouGov og dens lisensører, forretningspartnere og tilknyttede samarbeidspartnere, inkludert alle varemerker, tjenestemerker, opphavsrett, patenter, databaserettigheter og forretningshemmeligheter inneholdt i dette. Samling, organisering og visning av innholdet samt programvare og oppfinnelser som brukes på og i tilknytning til YouGov-nettsidene, er den eksklusive retten til YouGov. Bortsett fra det som er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene, kan du ikke endre, kopiere, reprodusere, opprette utledde verk, republisere, vise, laste opp, legge inn, overføre, distribuere eller bruke innhold som er tilgjengelig på nettstedet eller appen på noen måte, uten tidligere informert samtykke fra YouGov.

 

10. Andre viktige vilkår

10.1.     Varsler relatert til disse vilkårene. Varsler YouGov har sendt til medlemmer vil bli sendt til den e-postadressen medlemmene har utpekt i YouGov-registreringsprosessen.

10.2    Dersom en domstol finner deler av disse vilkårene lovstridige eller på annen måte ugyldige, vil resten fortsette å være i kraft. Hver av delene i disse vilkårene opererer hver for seg. Dersom domstol eller relevant autoritet fastslår at alle er lovstridige, forblir de gjenværende paragrafene i full kraft og virkning.

10.3    Tillit til disse vilkårene.  Vi har til hensikt å stole på disse skriftlige vilkårene og ethvert dokument som er uttrykkelig henvist til i dem i forhold til innholdet i enhver avtale mellom oss.  Du og vi er juridisk bundet av disse vilkårene.

10.4    Hendelser eller omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll.  Dersom vi blir forhindret eller forsinket fra å samsvare med forpliktelsene våre under disse vilkårene av noe du (eller andre som opptrer på dine vegne) gjør eller ikke gjør eller som følge av hendelser eller omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll, vil ikke vår manglende evne eller forsinkelse i å utføre pliktene våre anses som brudd på disse vilkårene. Eksempler på slike hendelser og omstendigheter inkluderer brann, flom og annen force majeure, streik, handelskonflikter, utestengninger, restriksjoner på import eller eksport, opprør, ulykke, avbrudd i energiforsyninger, sivilt opprør, terrorhandlinger eller krig.

10.5    Henvisninger til ‘inkludert’ og andre tilsvarende uttrykk.  I disse vilkårene vil ord som kommer etter uttrykket ‘inkludere(r)’, ‘inkludert(e)’, ‘annen/annet’, ‘for eksempel’, ‘så som’ eller ‘særlig’ (eller lignende uttrykk) ikke begrense betydningen av ordene som kommer før slike uttrykk.

10.6    Vi kan overføre denne avtalen til andre. Vi kan overføre rettighetene og forpliktelsene våre under disse vilkårene til andre organisasjoner. Vi tar kontakt med deg for å gi deg beskjed dersom vi planlegger å gjøre dette. Dersom du ikke er fornøyd med overføringen, kan du ta kontakt med oss for å avslutte medlemskapet ditt innen 14 dager etter at vi har fortalt deg om overføringen.

10.7    Du trenger vårt samtykke til å overføre rettighetene dine til andre.  Du kan bare overføre rettighetene eller forpliktelsene dine under disse vilkårene til andre dersom vi samtykker til dette skriftlig.

10.8    Ingen andre har noen rettigheter under disse vilkårene. Avtalen gjort under disse vilkårene er mellom deg og oss. Ingen andre skal ha noen rettigheter til å håndheve noen av dens vilkår. Ingen av oss trenger å få samtykke av andre for å avslutte avtalen mellom oss eller foreta endringer i disse vilkårene.

10.9    Språk.  Disse vilkårene kan presenteres til deg på mer enn ett språk. Men det er den norske versjonen av disse vilkårene som råder.  Avtale mellom oss vil bli inngått på norsk.

10.10  Selv om vi blir forsinket når vi inngår en kontrakt, kan vi fortsatt håndheve den senere. Dersom vi ikke umiddelbart insisterer på at du gjør alt du er pålagt å gjøre under disse vilkårene, eller dersom vi venter med å foreta skritt mot deg i forbindelse med ditt brudd av kontrakten, vil ikke det bety at du ikke må gjøre de tingene, og det vil ikke forhindre oss i å foreta skritt mot deg på et senere tidspunkt.

10.11  Lovene som angår disse vilkårene og hvor du kan ha rettssaker. Disse vilkårene er underlagt norsk lov, og du kan ha rettssaker etter norsk lov i norske domstoler.

 

Sist oppdatert: 23. mai 2018

Kontakt oss