Vilkår og betingelser


A. Innledning

YouGovs virksomhet

YouGov Norge A/S (heretter kalt YouGov), Møllergata 13 0179 Oslo, er et markedanalyseinstitutt som via internett og telefon gjennomfører markeds- og opinionsundersøkelser for virksomheter, organisasjoner, institusjoner og offentlige myndigheter i Norge og i utlandet.

En del av YouGovs undersøkelser gjennomføres ved hjelp av et internettpanel som består av rundt 30 000 forhåndsrekrutterte personer (heretter kalt ”panelmedlemmer”). Panelmedlemmene blir invitert til å delta på undersøkelser i e-poster de mottar fra YouGov, og svarer på undersøkelsene via internett.

Hvordan fungerer YouGov Panelet?

Medlemmer i YouGov Panelet aksepterer å motta e-post fra YouGov med invitasjoner til spørreundersøkelser. Panelmedlemmene er ikke forpliktet til å svare på alle spørreundersøkelsene de mottar, og velger selv hver gang om de ønsker å delta. Hver spørreundersøkelse kan bare besvares én gang.

Opptagelse i YouGov Panelet

Personer som har fylt 15 år, er bosatt i Norge og kan lese og skrive norsk, kan melde seg inn i YouGov-panelet. YouGov har likevel rett til å nekte en person å bli tatt opp i panelet, og er ikke forpliktet til å begrunne et slikt avslag. Det er kun tillatt å ha 1 konto/medlemsprofil per person i panelet. Det er ikke tillatt å opprette en fiktiv profil eller utgi seg for å være en annen person. Det kan også kun meldes inn én person per e-postadresse. YouGovs medarbeidere kan ikke bli medlemmer av panelet, og kan utelukkende teste undersøkelsene.

YouGov har rett til å offentliggjøre ”fornavn og sted” på nyinnmeldte panelmedlemmer på YouGovs nettsted.

Utbetaling av velkomstbonus

Nye medlemmer av YouGov-panelet får 100 poeng i velkomstbonus. Poengene settes inn på medlemmets YouGov-konto umiddelbart etter gjennomføring av velkomstundersøkelsen som sendes på e-post etter innmelding.

Utmelding og sletting fra YouGov Panelet

Et panelmedlem kan til enhver tid melde seg ut av panelet, slik at vedkommende ikke lenger mottar e-post fra YouGov. Det kan gå opptil 48 timer før dette trer i kraft.

B. Anonymitet og fortrolighet

Registrering av grunnopplysninger

Når det gjelder de statistiske analysene YouGov leverer til sine kunder, har YouGov behov for en viss bakgrunnsinformasjon (grunndata) om panelmedlemmene, herunder opplysninger av fortrolig karakter. f.eks. om panelmedlemmenes inntektsforhold. Deltagelse i panelet forutsetter at YouGov mottar enkelte slike grunnopplysninger. Panelmedlemmene gir YouGov tillatelse til å registrere disse opplysningene i en database.

Hver enkelt panelmedlem har et brukernavn (e-postadressen) og velger selv en adgangskode (passord). Det er viktig at det enkelte panelmedlem selv sørger for å oppdatere sine adresseopplysninger og e-postadresse, eller kontakter info@yougov.no for hjelp.

For ytterligere detaljer om våre personvernregler kan du se her.

Videresending av registrerte opplysninger

YouGov har kun rett til å gi videre de registrerte grunndata og svardata til sine kunder i statistisk bearbeidet eller på annen måte anonymisert form. Navn, postadresse, e-postadresse eller andre personlige opplysninger som kan identifisere den enkelte person, blir ikke av YouGov utlevert til YouGovs kunder eller andre uten forutgående skriftlig eller elektronisk meddelt samtykke til dette fra de aktuelle panelmedlemmene.

Deltagelse i YouGov-panelet medfører således ingen form for kontakt eller markedsføring fra andre enn YouGov.

Les mer om personvern her.

C. Partenes forpliktelser

YouGov sender ut e-postmeldinger med invitasjoner til spørreundersøkelser til panelmedlemmenes e-postadresse. Hver gang panelmedlemmet besvarer en spørreundersøkelse, belønnes dette med poeng. Antallet poeng fremgår av den enkelte invitasjon. Poengene kan brukes på flere måter (se avsnitt om opptjening og bruk av poeng nedenfor), men visse undersøkelser gir poeng som utelukkende kan brukes i YouGovs lotteri. YouGov gjennomfører også undersøkelser via mobiltelefon, men kun for panelmedlemmer som spesifikt har meldt seg på denne formen for kontakt.

YouGov er ikke forpliktet til å sende ut spørreskjemaer til alle panelmedlemmer ved hver undersøkelse, og YouGov kan heller ikke garantere verken et minimum eller maksimum for hvor mange invitasjoner til spørreundersøkelser som sendes ut på årsbasis. Besvarelse av hvert enkelt spørreskjema er frivillig, så panelmedlemmer er ikke forpliktet til å svare på hver enkelt undersøkelse. Noen av undersøkelsene gjennomføres i samarbeid med YouGovs analysepartnere, og besvarelsene kan derfor i noen tilfeller foregå via undersøkelsessystemene til disse partnerne. Det er likevel alltid YouGov som videresender panelmedlemmene og er ansvarlig for tildeling av poeng.

Når et passende antall panelmedlemmer – ut fra et statistisk synspunkt – har besvart en spørreundersøkelse, har YouGov rett til å lukke undersøkelsen og avvise ytterligere besvarelser.

Besvarelse av spørreundersøkelsene

Panelmedlemskapet er personlig, og medlemmet må derfor ikke la andre besvare de mottatte spørreundersøkelsene med mindre det spesifikt bes om det i den aktuelle undersøkelsen. Panelmedlemmet forplikter seg til å svare ærlig og oppriktig på spørsmålene (og benytte funksjonene ”vet ikke/vil ikke oppgi” dersom man ikke kan eller ikke ønsker å besvare det enkelte spørsmål).

Hvis YouGov vurderer at det ikke er svart oppriktig på spørsmålene i undersøkelsene, eller hvis kvaliteten/utfyllelsesgraden er mangelfull, vil YouGov ekskludere besvarelsen fra undersøkelsen og påberope seg retten til å slette medlemmet fra panelet.

Opphavsrett og gjensidig fortrolighet

Fortroligheten er gjensidig. På samme måte som YouGov forplikter seg til å behandle alle panelmedlemmenes personopplysninger fortrolig, skal panelmedlemmene behandle undersøkelsene de mottar fra YouGov, fortrolig. YouGov har opphavsrett til undersøkelsenes utforming og innhold, og panelmedlemmene må derfor ikke kopiere eller videreformidle innholdet i undersøkelsene (f.eks. tekst, bilder, video eller lyd) til tredjeparter.

Inaktivitet

Dersom panelmedlemmet ikke har gjennomført en undersøkelse fra YouGov på over 12 måneder, blir panelmedlemmet automatisk slettet fra panelet. Etter dette har panelmedlemmet ikke lenger tilgang til kontoen sin, og eventuelle opptjente poeng vil bli slettet.

Registrering av svar ved spørreundersøkelsene

I tillegg til panelmedlemmenes grunnopplysninger vil YouGov gjennom panelmedlemmenes besvarelser komme i besittelse av ulike opplysninger om de enkelte medlemmene. Dette kan være opplysninger vedrørende panelmedlemmets private forhold, f.eks. opplysninger om politiske oppfatninger, jf. i sin helhet norsk lov om behandling av personopplysninger.

Panelmedlemmene samtykker i at YouGov – med tanke på gjennomførelsen av statistiske analyser – registrerer de svarene panelmedlemmene måtte avgi til YouGov i forbindelse med undersøkelsene, herunder opplysninger om panelmedlemmenes rent private forhold, i en database. Panelmedlemmene er i den forbindelse oppmerksomme på at det enkelte panelmedlem alltid har rett til å unnlate å besvare en spørreundersøkelse eller benytte seg av svarmuligheten ”vet ikke/vil ikke oppgi”, i de tilfellene der denne finnes.

Ethvert panelmedlem har rett til etter anmodning å bli opplyst om hvilke opplysninger YouGov har registrert om vedkommende. Videre kan ethvert panelmedlem kreve at eventuelle feilaktige opplysninger rettes opp.

Til noen undersøkelser vil YouGov ha behov for svar fra en bestemt målgruppe blant panelmedlemmene. Panelmedlemmene samtykker i at YouGov ved disse undersøkelsene benytter de registrerte opplysningene om panelmedlemmene til å velge ut deltagere innenfor den bestemte målgruppen.

Hvis det på tross av YouGovs høye datasikkerhet skulle forekomme datavirus i utsendte e-postmeldinger, aksepterer panelmedlemmene at YouGov ikke har noe ansvar for eventuelle følger av dette, og at det dermed således ikke vil kunne fremsettes noen krav mot YouGov i den anledning.

Nyhetsbrev og informasjon fra YouGov

YouGov sender med jevne mellomrom ut elektroniske nyhetsbrev til panelmedlemmene med nyheter og andre former for informasjon fra YouGov.

D. Opptjening og bruk av poeng

Premiering for besvarelse av spørreundersøkelser

Hver gang et panelmedlem besvarer en spørreundersøkelse via en invitasjon fra YouGov til den aktuelle personen, og før YouGov har stengt for ytterligere besvarelser, mottar panelmedlemmet poeng. Antallet poeng varierer fra gang til gang, men blir alltid opplyst i forbindelse med undersøkelsens start. Normalt gjelder poengene for alle tre formene for bruk av poeng som YouGov p.t. tilbyr, men i visse tilfeller gjelder poengene kun for YouGovs lotteri eller for YouGovs veldedighet. Poengene kan spares opp på panelmedlemmets poengkonto og brukes av panelmedlemmet når dette ønskes.

YouGov tilbyr følgende 2 muligheter for bruk av poeng:

SuperGavekort

Med SuperGavekort kan du fritt velge blant alle gavekortene på Gavekorttorget.no – mer enn 100 butikkjeder og spennende opplevelser. Gavekortene er på 250 kr., og du må ha 2 500 poeng for å kunne bestille gavekortet. Når du bestiller et gavekort, vil du i løpet av 1–2 uker motta en e-post direkte fra Gavekorttorget.no som inneholder en kode som du skal bruke for å velge gavekort.
Les mer om SuperGavekortet her.

Lotteri

YouGovs eget lotteri for panelmedlemmer. Trekningen av vinnere foregår etter årsplanen som finnes på YouGovs nettsted, og trekningen foretas elektronisk og helt tilfeldig. Hvert poeng som er registrert i den aktuelle trekningen, gir ett lodd. YouGov kontakter vinnerne direkte via e-post. Vinnerne har 16 dager fra e-posten er sendt fra YouGov til å gjøre krav på premien. Hvis YouGov ikke har hørt fra vinneren innen disse 16 dager, frafaller retten til premien og en ny vinner blir trukket. YouGov forbeholder seg retten til å offentliggjøre vinnernes ”fornavn og sted” på YouGovs nettsted.
Les mer om lotteriet her.

Generelt om bruk av poeng

YouGov arbeider kontinuerlig med å forbedre tilbudene for bruk av poeng for panelmedlemmene, og det kan derfor fra tid til annen forekomme endringer.

Det enkelte panelmedlem kan kontrollere sin konto for oppsparte poeng. De premier og poeng som panelmedlemmet har opptjent, kan aldri veksles inn i penger.

Panelmedlemmene er skattepliktige av de gaver som de kjøper for sine poeng. Likeledes er panelmedlemmene skattepliktige av gevinster som er vunnet i YouGovs lotterier. Det er panelmedlemmenes eget ansvar å føre verdien av mottatte gaver og gevinster på selvangivelsen, da YouGov ikke har innberetningsplikt overfor skattemyndighetene.

Hvis et panelmedlem melder seg ut av panelet av egen fri vilje, må personen løse inn sine poeng før utmeldingen finner sted, da poengene ellers vil gå tapt.

Hvis et panelmedlem slettes, kan den aktuelle personen ikke lengre benytte sine eventuelt oppsparte poeng. Det vil likevel som nevnt annet sted alltid forekomme en tidsfrist på min. 14 dager før YouGov sletter et panelmedlem.

Opptjente poeng har ingen utløpsdato. Hvis panelmedlemmet, på grunn av 12 måneders inaktivitet i panelet, blir slettet fra panelet, vil imidlertid eventuelle opptjente poeng også bli slettet.

Henvisninger

For hvert nytt medlem som registrerer seg gjennom din henvisningslenke og fullfører minst fem undersøkelser utenom den første profilundersøkelsen), mottar du 200 bonuspoeng på din konto. Du mottar ikke bonuspoeng for nye medlemmer som ikke fullfører minst fem undersøkelser (utenom den første profilundersøkelsen). Bonuspoengene du får for henvisninger settes inn på kontoen din når det nye medlemmet har fullført den femte undersøkelsen (utenom den første profilundersøkelsen).

Når du henviser nye panelmedlemmer, må du ikke gi deg ut for å representere YouGov, og du må ikke forsøke å villede eller narre potensielle medlemmer til å bruke din henvisningslenke for å registrere seg. Du godtar at du må gjøre alle nye medlemmer du henviser oppmerksomme på at de bruker en henvisningslenke og at du mottar bonuspoeng når de har fullført undersøkelser.

E. Avslutning

Lovvalg og verneting

Hvis det forekommer avtalemessige uoverensstemmelser mellom et panelmedlem og YouGov, skal disse avgjøres etter dansk lov. Rettssaker mot YouGov kan av et panelmedlem kun anlegges ved YouGovs hjemting, som p.t. er Københavns Byret, subsidiært Østre Landsret. YouGov kan etter eget valg anlegge rettssak mot et panelmedlem enten ved eget hjemting eller ved panelmedlemmets hjemting.

Endring av gjeldende vilkår

YouGov forbeholder seg retten til å endre gjeldende vilkår for deltagelse i YouGov-panelet. Endrede vilkår blir opplyst i YouGovs elektroniske nyhetsbrev. Ved endring av vesentlig karakter, slik som omlegging av muligheter for bruk av poeng, blir dette meddelt minst én måned før endringen trer i kraft.

Alle henvendelser fra panelmedlemmer til YouGov må skje via e-post til: info@yougov.no, da YouGov ikke har telefonlinje for kundestøtte.