Vilkår og betingelser


Velkommen til YouGov Norge  https://yougov.no. Nettstedet («nettstedet») og YouGov-mobilapplikasjonen(e) som per dags dato er tilgjengelige på Apple AppStore- og Google Play-nettbutikkene («appen») eies, drives og leveres av YouGov Norge AS (et firma registrert i Norge med firmanummer 987 932 228, hovedkontoret vårt har adresse Møllergata 13, 0179 Oslo, Norge) (henvist til som «YouGov», «vi», «vår/våre/vårt» eller «oss»).

Bruk av nettstedet og appen inkludert undersøkelsessider og innhold du kan ledes til (sammen med «YouGov-nettsidene») og medlemskap i forbrukerforskningspanelet satt opp og administrert av YouGov («YouGov-panelet») og deltakelse i YouGovs forskningsaktiviteter som beskrevet i personvernerklæringen og erklæringen om informasjonskapsler («YouGovs aktiviteter») styres av disse bruksvilkårene («vilkårene»).

Våre konsernselskaper i andre land styrer paneler i sine respektive land, og her gjelder egne vilkår. Dersom du ikke registrerer deg hos YouGov-panelet som drives av YouGov Norge AS, henvis til nettstedet til panelet som drives av det relevante YouGov-konsernselskapet.

Les personvernerklæringen og erklæringen om informasjonskapsler for å forstå hvordan og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvem vi deler de med og rettighetene og valgene du har i forhold til disse dataene.

1. Erkjennelse og aksept

1.1.         Ved å merke 'Jeg samtykker' under prosessen der du registrerer din deltakelse som medlem i et YouGov-panel («medlem»), eller ved å delta i en YouGov-aktivitet eller ved å få tilgang til og bruke YouGov-nettsidene, samtykker du til å være bundet av disse vilkårene. Dersom du ikke aksepterer disse vilkårene, må du gå ut av YouGovs nettsider umiddelbart og/eller opphøre deltakelse i YouGov-panelet eller YouGov-aktivitetene.

1.2.         YouGov forbeholder seg retten, fra tid til annen, til å endre disse vilkårene eller deler av de. Du vil bli informert i forkant om eventuelle endringer i god tid før de trer i kraft, og slike endringer vil aldri endre din rett til å beholde poeng for undersøkelser du allerede har fullført før den effektive datoen for endringene. Din fortsatte bruk av YouGov-nettsidene eller fortsatt deltakelse i YouGov-panelet eller YouGov-aktivitetene skal utgjøre en bekreftende erkjennelse av enhver endring og ditt fortsatte samtykke til å være bundet av disse endrede vilkårene når endringene trer i kraft.

 

2. Vilkår for deltakelse

2.1.         YouGov-registreringsprosess for YouGov-panelmedlemmer

2.1.1.         For å bli medlem og for å delta i et YouGov-panel, må du registrere deg hos YouGov og opprette en panelmedlemskapsprofil etter å ha fullført registreringsprosessen fremsatt nedenfor («YouGov-registreringsprosessen»).

2.1.2.         Potensielle medlemmer må fylle ut et YouGov-registreringsskjema hver gang de ønsker å bli medlem av et YouGov-panel. Registreringsskjemaer inkluderer:

2.1.2.1.      skjemaet som er tilgjengelig på nettstedet og appen, men kan også inkludere registreringsskjemaer på nettsteder til tredjeparter;

2.1.2.2.      registreringsskjemaer fra YouGov og som det er gitt tilgang til via nettstedet til tredjeparter; og

2.1.2.3.      registreringsskjemaer det er gitt tilgang til via lenker i e-poster du har mottatt fra tredjeparter eller YouGov, der du har gitt tillatelse til å motta slike e-poster fra disse kildene.

2.1.4.         under hver YouGov-registreringsprosess vil potensielle medlemmer bli underrettet om eventuelle vilkår i tillegg til disse vilkårene som gjelder for medlemskap i det respektive YouGov-panelet.

2.1.5.         du må være minst 15 år for å bli medlem av YouGov-panelet. 

2.2.         Informasjon du oppgir til oss

2.2.1.         Når YouGov gir deg tilgang til YouGov-nettsidene og/eller retten til å delta i et YouGov-panel eller en YouGov-aktivitet, samtykker du til gjengjeld å:

2.2.1.1.      oppgi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon om deg selv slik det blir bedt om i YouGov-registreringsprosessen;

2.2.1.2.      Opprettholde og umiddelbart oppdatere informasjon om ditt personlige medlemskap, inkludert panelmedlemskapsprofilen (definert nedenfor) slik at den er sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig; og

2.2.1.3.      Oppgi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon om deg selv slik det blir bedt om av YouGov når du deltar i et YouGov-panel eller YouGov-aktivitet.

2.2.2.         Dersom du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig, utdatert, ufullstendig eller ikke samsvarer med tidligere svar på identiske spørsmål, eller YouGov har rimelige grunner til å mistenke at slik informasjon er usann, unøyaktig, utdatert eller ufullstendig, har YouGov rett til å stanse eller avslutte din midlertidige tilgang til, bruk av og/eller deltakelse i YouGov-panelet eller YouGov-aktivitetene. Hvis for eksempel YouGovs rimelige skjønn av din deltakelse i YouGovs-aktivitetene vedvarende indikerer et annet bosted enn det du oppga i YouGov-registreringsprosessen, forbeholder vi oss retten til å stanse eller avslutte ditt medlemskap eller din deltakelse i YouGov-panelet. Dette er underlagt din rett til å nekte å besvare undersøkelser eller informasjonsforespørsler fra paneler eller YouGov.

2.3.         Panelmedlemskapsprofilen og YouGov-kontoen din

2.3.1.         Når de har fullført YouGov-registreringsprosessen, får medlemmene en profil («panelmedlemskapsprofil») og en konto («YouGov-konto») for YouGov-panelet og YouGov-aktivitetene som poengene (som definert nedenfor) er tildelt.

2.3.2.         Det er kun tillatt å ha én panelmedlemskapsprofil per medlem av YouGov-panelet og kun én YouGov-konto per medlem av YouGov-panelet som poengene er tildelt. Medlemmer som viser seg å ha flere panelmedlemskapsprofiler og/eller YouGov-konti vil få slettet sin primære og enhver sekundære panelmedlemskapsprofil og/eller YouGov-konti. Man kan ikke overføre poeng som er opptjent via sekundære YouGov-konti. Ved tvister kan YouGov kreve identifiserende dokumentasjon.

2.3.3.         Hvert medlem må ha sin unike e-postadresse. (Dette betyr for eksempel at familiemedlemmer ikke kan ha en felles e-postkonto, men at hvert enkelt familiemedlem må ha sin unike e-postkonto).

2.3.4.         Kun ett medlem skal ha tilgang til hver panelmedlemskapsprofil og YouGov-konto, det skal ikke gis tilgang fra flere personer uten uttrykkelig tillatelse og godkjenning fra YouGov. Du samtykker til å gi YouGov beskjed umiddelbart dersom du blir oppmerksom på eller får mistanke om uautorisert bruk av din påloggingsinformasjon, panelmedlemskapsprofil og/eller YouGov-konto, eller andre sikkerhetsbrudd.

2.3.5.         Dersom andre får tilgang til YouGov-kontoen din, forbeholder YouGov seg retten til å suspendere kontoen din og/eller kontoen til den andre personen inntil man finner en løsning. YouGov forbeholder seg retten til å kreve tilbake poeng eller andre incentiver som er opptjent ved tilgang fra den uautoriserte brukeren.

2.3.6.         Medlemmer kan tjene opp poeng for YouGov-kontoen sin («poeng») på den foreskrevne måten som er beskrevet på YouGovs nettsider, inkludert for å fylle ut YouGov-registreringsprosessen og for å delta i YouGov-panelet og relaterte YouGov-aktiviteter som poengene er opptjent for. Medlemmene vil få beskjed via autorisert kommunikasjon om antall poeng som kan opptjenes for å delta i et YouGov-panel eller relatert YouGov-aktivitet.

2.3.7.         Med mindre annet er spesifisert, kan man kun tjene opp poeng ved å følge instruksjoner som omhandler opptjening av poeng. Dersom medlemmene ikke følger instruksjonene eller prosedyrene, kan det føre til at de ikke tjener opp poeng.

2.3.8.         Opptjente poeng blir registrert på YouGov-kontoen din, men tapte opptjente poeng er imidlertid ikke tilgjengelig for innløsning før medlemmet har (underlagt punkt 2.3.9 nedenfor) nådd det informerte spesifiserte oppfyllelsesnivået, i tillegg til informasjon om de(n) gjeldende belønningen(e) som er tilgjengelig i kontodelen på nettstedet. Dersom YouGov har suspendert eller avsluttet YouGov-kontoen din av årsaker nevnt i disse vilkårene, kan du ikke løse inn poeng.

2.3.9.         YouGov forbeholder seg retten til å endre omfanget av YouGovs aktiviteter og YouGov-panelet eller relaterte YouGov-aktiviteter der medlemmene kan være kvalifisert for poeng og for å endre hyppigheten på invitasjon til slike aktiviteter. YouGov forbeholder seg også retten til å endre nivået på poeng som kreves før slike poeng kan innløses.

2.3.10.     Poeng kan ikke overføres til andre YouGov-konti eller slås sammen på noen måte og salg eller bytte av poeng er strengt forbudt Poengene har ingen pengeverdi, og kan ikke brukes til andre formål enn å innløse den designerte belønningen.

2.3.11.     YouGov kan fra tid til annen justere YouGov-kontoen til medlemmer oppover eller nedover som respons på feil medlemmer erkjenner kan oppstå eller mistanke om svindel, som vi har full autoritet over.

2.3.12.     YouGov forbeholder seg retten til å avslutte YouGov-konti som har vært hvilende i 12 måneder eller mer. Med ‘sovende’ mener vi der medlemmet ikke har deltatt i YouGov-panelet eller annen relatert YouGov-aktivitet i løpet av de siste 12 månedene. YouGov vil forsøke å kontakte medlemmet, via deres oppgitte e-postadresse, hvis det er fare for at YouGov-kontoen deres blir avsluttet som følge av inaktivitet. Hvis det ikke oppnås tilfredsstillende respons, vil YouGov-kontoen bli avsluttet og alle poeng vil gå tapt.

2.4.         Invitasjon til undersøkelser

2.4.1.         Du erkjenner at:

2.4.1.1            dersom du registrerer deg for YouGov-panelet, er det en del av deltakelsen din at vi er i stand til å sende deg e-poster og varsler der vi inviterer deg til å delta i undersøkelser for forskningsprosjekter, enten via nettstedet eller appen eller via personlig deltakelse; og

2.4.1.2            dersom du ønsker å slutte å motta slike e-poster og varsler, kan du avslutte medlemskapet ditt i henhold til paragraf 6.1 i disse vilkårene.

 

3. Undersøkelser som innebærer premier

3.1.         YouGov kan spørre deg om å delta i YouGovs aktiviteter som gjør at du blir med i en premietrekning eller gir deg tillatelse til å bruke poengene dine for å delta i en premietrekning. Slike trekninger vil bli styrt av de respektive vilkårene spesifisert og vist for hver premietrekning.

 

4. Henvisningslenker

4.1.         Du kan være i stand til å tjene opp ekstra poeng ved å henvise venner og familie til YouGov-panelet, gitt at de også blir medlem ved å benytte en unik lenke som vi sender deg for å verve nye medlemmer («henvisningslenke»). Betingelsene som gjelder for tildelingen av slike ekstra poeng er forklart i kontodelen på nettstedet og appen. Når du henviser nye panelmedlemmer, samtykker du til ikke å fremstå som eller hevde å representere YouGov, og du vil ikke forsøke å villede eller lure potensielle medlemmer til å bruke henvisningslenken din for å bli medlem. Du samtykker til å gjøre det klart for eventuelle potensielle medlemmer du henviser at de skal bruke din unike henvisningslenke og at du vil motta poeng hvis de blir medlem av YouGov-panelet via henvisningslenken din.

 

5. Brukerinnhold

5.1.         Bruk av YouGov-nettsidene og deltakelse i YouGovs aktiviteter eller YouGov-panelet kan innebære at du sender responser på undersøkelser og annet innhold til oss («brukerinnhold») som kan være synlig for andre brukere av YouGov-nettsidene.

5.2.         Du erkjenner at det er ditt fulle ansvar å stå inne for brukerinnholdet ditt. Det betyr at du, og ikke YouGov, er helt ansvarlig for brukerinnholdet du laster opp, legger inn, sender lenker til, sender e-poster eller på annen måte overfører via din bruk av YouGov-nettsidene eller din deltakelse i YouGov-aktivitetene eller YouGov-panelet.

5.3.         YouGov kontrollerer eller forhåndsscreener ikke brukerinnholdet som legges inn på YouGov-nettsidene, og kan ikke garantere for nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til slikt brukerinnhold, og påtar seg derfor intet ansvar i forbindelse med brukerinnholdet.

5.4.         Ved å bruke YouGov-nettsidene forstår du at du kan bli eksponert for brukerinnhold, og du samtykker til at du må evaluere, og bære alle risikoer forbundet med bruken av brukerinnhold, inkludert tillit til at det er nøyaktig, fullstendig eller nyttig. Til tross for det foregående skal YouGov ha rett til å nekte, redigere, flytte eller fjerne slikt brukerinnhold, uavhengig av om det innholdet bryter disse vilkårene.

5.5.         Med hensyn til alt brukerinnhold du velger å overføre til oss (inkludert brukerinnholdet du legger inn på YouGovs nettsider), gir du YouGov en avgiftsfri, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv lisens (med rett til å underlisensiere) til å bruke, reprodusere, endre, tilpasse, redigere, publisere, oversette, opprette utledde verk fra, utnytte, utføre og vise slikt brukerinnhold (helt eller delvis) i verden og/eller å innarbeide det i andre verk i enhver form, medium eller teknologi som nå er kjent, eller senere blir utviklet, for alle formål.

5.6.         Når du bruker YouGov-nettsidene og/eller deltar i YouGovs aktiviteter eller i YouGov-panelet, samtykker du til ikke å

5.6.1.         laste opp, legge inn, sende e-post eller på annen måte overføre informasjon som er ulovlig på noen måte i Norge, eller i det landet du bor i;

5.6.2    laste opp, legge inn, legge ved lenke, sende e-post eller på annen måte overføre informasjon som er ærekrenkende, fornærmende, truende, trakasserende, uanstendig, diskriminerende, sannsynlig å skape nød, ment å oppfordre til hat eller på annen måte er støtende fastslått av oss etter eget skjønn;

5.6.3.         utgi deg for å være en annen enn deg selv (enten levende eller døde personer) eller foretak;

5.6.4.         skape overskrifter eller på annen måte manipulere identiteter for å skjule opprinnelsen til innholdet som er overført via YouGov-nettsidene eller tilveiebrakt gjennom deltakelse i YouGovs aktiviteter eller YouGov-panelet;

5.6.5.         laste opp, legge inn, legge ved lenke til, eller på annen måte overføre informasjon du ikke har rett til å overføre;

5.6.6.         laste opp, legge inn, legge ved lenke til, sende e-post eller på annen måte overføre uønsket eller uautorisert reklame, reklamemateriell, «søppelpost», «kjedebrev», «phishing-e-poster», «pyramidespill», eller andre former for uønsket oppfordring;

5.6.7.         laste opp, legge inn, legge ved lenke til eller på annen måte overføre materiell som inneholder programvarevirus eller andre datamaskinfiler eller -programmer som er utformet for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til datamaskinprogramvare eller -hardware eller telekommunikasjonsutstyr.

5.6.8.         samle inn eller lagre personopplysninger om andre personer; eller

5.6.9.         forsøke å sende inn mer enn en stemme per undersøkelse eller utføre andre handlinger som kan påvirke gyldigheten til resultater oppnådd gjennom enhver YouGov-aktivitet eller YouGov-panelet.

 

6. Avslutte medlemskapet

6.1.         Dersom du ikke lenger ønsker å være medlem, ta kontakt med YouGov. YouGov vil avslutte kontoen din og opphøre kontakten med deg innen 7 dager etter at de har mottatt varsel fra deg om at du ønsker å avslutte medlemskapet ditt. Du erkjenner og samtykker derfor til at du kan motta e-poster fra YouGov i inntil 7 dager etter datoen for varselet ditt dersom du avslutter medlemskapet ditt. Dersom du bestemmer deg for å avslutte ‘Avmeld’-varselet på YouGov-kontoen din, vil du beholde poeng du har tjent opp tidligere, du vil slutte å motta e-poster og varsler fra YouGov og ikke være i stand til å delta i YouGov-panelet eller i andre YouGov-aktiviteter med mindre og inntil du reaktiverer YouGov-kontoen din. Dersom du ber om at YouGov-kontoen din skal slettes, mister du alle poengene du har opptjent, og kan ikke reaktivere YouGov-kontoen din senere.

6.2.         Du samtykker til at YouGov, etter eget skjønn, kan avslutte eller suspendere YouGov-medlemskapet ditt, eller deltakelse i YouGovs aktiviteter eller i YouGov-panelet, eller fjerne eller forkaste brukerinnhold, uansett årsak, inkludert, uten begrensning, for mangel på bruk, eller dersom YouGov trodde at du hadde brutt eller handlet inkonsekvent med brevet eller ånden i disse vilkårene.

6.3.         Du samtykker til at YouGov kan avslutte din tilgang til YouGov-aktiviteter eller YouGov-panelet i henhold til noen av disse vilkårene uten varsel, og bekrefter og samtykker i at YouGov umiddelbart kan deaktivere medlemsregistreringen din og/eller blokkere tilgangen til YouGov-aktiviteter og YouGov-panelet. Videre samtykker du til at YouGov ikke skal være ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for å avslutte din tilgang til YouGovs aktiviteter eller YouGov-panelet.

6.4.         YouGov forbeholder seg retten til å avslutte YouGov-panelet eller YouGov-nettsidene når som helst. I slike tilfeller, og med mindre annet er spesifisert, vil ingen medlemmer kunne løse inn poeng fra YouGov-kontiene sine.

 

7. Din forpliktelse til å refundere oss

7.1.         Du samtykker her fullt ut å refundere YouGov og dets direktører, ledere, ansatte og agenter fra og mot ansvar, skader, tap, krav (inkludert rimelige advokathonorarer) hver av dem lider eller pådrar seg som på noe vis oppstår som følge av din bruk av YouGov-nettsidene, bestemmelse av brukerinnhold eller din deltakelse i YouGov-aktivitetene eller YouGov-panelet eller som følge av brudd på disse vilkårene uansett om slikt brudd utføres av deg eller andre personer gjennom panelmedlemskapsprofilen eller YouGov-kontoen din som følge av din uaktsomhet.

 

8. Nettsteder til tredjeparter

8.1.         Via lenker på YouGov-nettsidene kan du forlate YouGov-nettsidene og gå inn på andre nettsted(er) («lenket/lenkede nettsted/nettsteder)»). De lenkede nettstedene er ikke under YouGovs kontroll, og YouGov er ikke ansvarlig og skal ikke være ansvarlig for innhold på lenkede nettsteder eller lenker inneholdt på et lenket nettsted eller endringer eller oppdateringer på slike nettsteder. YouGov er ikke ansvarlig for webcasting eller annen form for overførsel mottatt fra lenkede nettsteder. YouGov tilveiebringer bare lenkene til deg som en bekvem ordning og inkludering av lenker antyder ikke at YouGov har godkjent nettstedet eller annen tilknytning med operatørene deres.

 

9. Intellektuell eiendom

9.1.         Nettstedet og appen og alle sider og innhold på YouGov-nettstedene, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, lyd, video, bilder, programvare, oppfinnelser, undersøkelser, logoer eller annet materiell («materiell») er den intellektuelle eiendommen til, eller er autorisert for bruk av, YouGov og dens lisensører, forretningspartnere og tilknyttede samarbeidspartnere, inkludert alle varemerker, tjenestemerker, opphavsrett, patenter, databaserettigheter og forretningshemmeligheter inneholdt i dette. Samling, organisering og visning av innholdet samt programvare og oppfinnelser som brukes på og i tilknytning til YouGov-nettsidene, er den eksklusive retten til YouGov. Bortsett fra det som er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene, kan du ikke endre, kopiere, reprodusere, opprette utledde verk, republisere, vise, laste opp, legge inn, overføre, distribuere eller bruke innhold som er tilgjengelig på nettstedet eller appen på noen måte, uten tidligere informert samtykke fra YouGov.

 

10. Andre viktige vilkår

10.1.     Varsler relatert til disse vilkårene. Varsler YouGov har sendt til medlemmer vil bli sendt til den e-postadressen medlemmene har utpekt i YouGov-registreringsprosessen.

10.2    Dersom en domstol finner deler av disse vilkårene lovstridige eller på annen måte ugyldige, vil resten fortsette å være i kraft. Hver av delene i disse vilkårene opererer hver for seg. Dersom domstol eller relevant autoritet fastslår at alle er lovstridige, forblir de gjenværende paragrafene i full kraft og virkning.

10.3    Tillit til disse vilkårene.  Vi har til hensikt å stole på disse skriftlige vilkårene og ethvert dokument som er uttrykkelig henvist til i dem i forhold til innholdet i enhver avtale mellom oss.  Du og vi er juridisk bundet av disse vilkårene.

10.4    Hendelser eller omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll.  Dersom vi blir forhindret eller forsinket fra å samsvare med forpliktelsene våre under disse vilkårene av noe du (eller andre som opptrer på dine vegne) gjør eller ikke gjør eller som følge av hendelser eller omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll, vil ikke vår manglende evne eller forsinkelse i å utføre pliktene våre anses som brudd på disse vilkårene. Eksempler på slike hendelser og omstendigheter inkluderer brann, flom og annen force majeure, streik, handelskonflikter, utestengninger, restriksjoner på import eller eksport, opprør, ulykke, avbrudd i energiforsyninger, sivilt opprør, terrorhandlinger eller krig.

10.5    Henvisninger til ‘inkludert’ og andre tilsvarende uttrykk.  I disse vilkårene vil ord som kommer etter uttrykket ‘inkludere(r)’, ‘inkludert(e)’, ‘annen/annet’, ‘for eksempel’, ‘så som’ eller ‘særlig’ (eller lignende uttrykk) ikke begrense betydningen av ordene som kommer før slike uttrykk.

10.6    Vi kan overføre denne avtalen til andre. Vi kan overføre rettighetene og forpliktelsene våre under disse vilkårene til andre organisasjoner. Vi tar kontakt med deg for å gi deg beskjed dersom vi planlegger å gjøre dette. Dersom du ikke er fornøyd med overføringen, kan du ta kontakt med oss for å avslutte medlemskapet ditt innen 14 dager etter at vi har fortalt deg om overføringen.

10.7    Du trenger vårt samtykke til å overføre rettighetene dine til andre.  Du kan bare overføre rettighetene eller forpliktelsene dine under disse vilkårene til andre dersom vi samtykker til dette skriftlig.

10.8    Ingen andre har noen rettigheter under disse vilkårene. Avtalen gjort under disse vilkårene er mellom deg og oss. Ingen andre skal ha noen rettigheter til å håndheve noen av dens vilkår. Ingen av oss trenger å få samtykke av andre for å avslutte avtalen mellom oss eller foreta endringer i disse vilkårene.

10.9    Språk.  Disse vilkårene kan presenteres til deg på mer enn ett språk. Men det er den norske versjonen av disse vilkårene som råder.  Avtale mellom oss vil bli inngått på norsk.

10.10  Selv om vi blir forsinket når vi inngår en kontrakt, kan vi fortsatt håndheve den senere. Dersom vi ikke umiddelbart insisterer på at du gjør alt du er pålagt å gjøre under disse vilkårene, eller dersom vi venter med å foreta skritt mot deg i forbindelse med ditt brudd av kontrakten, vil ikke det bety at du ikke må gjøre de tingene, og det vil ikke forhindre oss i å foreta skritt mot deg på et senere tidspunkt.

10.11  Lovene som angår disse vilkårene og hvor du kan ha rettssaker. Disse vilkårene er underlagt norsk lov, og du kan ha rettssaker etter norsk lov i norske domstoler.

Sist oppdatert: 23. mai 2018

Personvernerklæring


YouGov er en etisk bruker av personopplysninger. Uten tillit fra de som svarer på spørsmålene våre, ville vi ikke vært i stand til å utføre undersøkelsene som hjelper våre klienter til å ta bedre beslutninger. Det er derfor viktig for oss å holde dine personopplysninger sikre.

Vi har derfor prøvd å gjøre informasjonen om personvern og informasjonskapsler så lettlest og forståelig som mulig. Ta gjerne kontakt med oss på dataprotection@yougov.com hvis noe er uklart, så vil vi hjelpe deg så godt vi kan.

Hva denne erklæringen dekker

Som en organisasjon som er avhengig av bruk av personopplysninger, er YouGov ansvarlig for å samle inn og bruke opplysningene dine på en ansvarlig og sikker måte. Det første vi gjør er derfor å informere deg på en tydelig måte om hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine.  Denne erklæringen om personvern og informasjonskapsler angir:

 • Hvilke typer personopplysninger vi kan samle inn fra deg,
 • Hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysningene dine,
 • Hvorfor vi kan dele personopplysninger innenfor YouGov og med andre organisasjoner, og
 • Hvilke rettigheter og valg du har med hensyn til dette.

YouGov består av en rekke selskaper som hver for seg er behandlingsansvarlig for de personopplysningene de har fått fra våre paneldeltakere og de som ellers deltar i spørreundersøkelser eller surfer på nettstedet vårt («bruker»).  Hvis du er registrert som norsk bruker eller paneldeltaker, er det YouGov Norge AS (referert til som «vi», «oss» eller «YouGov») som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Dette betyr at det er vi som bestemmer hvorfor og hvordan dine personopplysninger skal behandles. Vårt hovedkontor har registrert  adresse i Møllergata 13, 0179 Oslo, Norge.

Personopplysninger vi samler inn

I denne delen forklarer vi hvilke type personopplysninger vi kan samle inn om deg når du blir YouGov-medlem, bruker vårt nettsted eller deltar i undersøkelser. Her forklarer vi også hvordan vi kan samle inn personopplysninger om deg fra andre kilder.

 

Data vi samler inn fra deg

Når du bruker nettsiden vår eller deltar i YouGov-undersøkelser, gir du oss tilgang til de opplysningene som er nødvendige for at vi skal kunne drive vår virksomhet. Selv om det er visse opplysninger vi er avhengige av for at vi skal kunne tilby deg våre tjenester, så er det du som bestemmer hvilke opplysninger du vil dele med oss. Om du bare ønsker å delta i bestemte undersøkelser eller alle – er helt opp til deg.

Vi beholder ikke dine personopplysningene lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, slik dette er beskrevet i denne personvernerklæringen (eller til du velger å slette de, slik dette er beskrevet i seksjonen om rettighetene dine).

Når du registrerer deg hos YouGov, samler vi inn:

 • Kontaktopplysninger, slik som navn, e-post og postadresse.
 • Demografisk informasjon, som alder, kjønn og generell informasjon om økonomi og hushold.
 • Din innloggingsinformasjon vil bestå av e-postadressen din og selvvalgt passord
 • Referansepartners ID, hvis du klikket deg inn på nettsiden vår via en «bli med i YouGov»-annonse, en kobling eller e-post fra en av våre rekrutteringspartnere (vi bruker  bare dette til å spore rekrutteringseffektivitet og til å betale våre partnerne)
 • Dine «likes» på Facebook, men bare hvis du velger å registrere deg hos YouGov gjennom Facebook Connect og gir Facebook tillatelse til å dele denne informasjon med oss gjennom denne prosessen

Når du svarer på spørsmål i undersøkelser, på nettstedet vårt eller via mobile apper, så samler vi inn:

 • Dine meninger om sosiale og politiske spørsmål, selskaper og merker
 • Informasjon om dine handlinger, for eksempel hvilke butikker du liker å handle i, hvilke TV-program du har sett i det siste og hvilke ting du eier
 • Enhet og nettleser, såkalt «metadata» (i utgangspunktet et revisjonsspor på enheten og nettleseren), inkludert IP-adresse, fabrikat, modell og operativsystem på enheten du har brukt og nettlesertype (disse dataene samles inn automatisk når du svarer på spørsmål i undersøkelser eller blar gjennom nettstedet eller mobilappene våre)

Hvis du har godtatt nedlasting av sporingsprogrammer (du får egne invitasjoner for dette, det skjer ikke automatisk), samler vi inn:

 • Plasseringen din, som viser hvor du befant deg med den mobile enheten din
 • Enhets- og nettlesermetadata
 • Informasjon om nettsteder du har besøkt, hvilke applikasjoner du har lastet ned til datamaskin og mobile enheter, og hvordan du bruker disse (vi samler aldri inn informasjon som brukernavn eller passord).

Hvis du har blitt invitert til å delta på nettet eller personlig kvalitativ forskning, samler vi inn:

 • Dine meninger rundt temaet som undersøkelsen utforsker
 • Av og til ønsker vi å spille inn disse intervjuene. I slike tilfeller vil du alltid få informasjon om dette og at du har muligheten til å avstå fra deltakelse.

Når du surfer på nettstedet eller mobilappene våre, samler vi inn:

Når du kontakter oss eller samhandler med oss via nettstedet vårt eller sosiale medier, samler vi inn:

 • Alle personopplysninger du gir oss, inkludert navn og kontaktdetaljer samt samtalehistorikk
 • Kommentarer du legger inn på nettstedet vårt eller på sosiale medier, og om du har valgt å «følge» andre YouGov-medlemmer på nettstedet vårt

 

Spesielle kategorier innenfor personopplysninger

Noen av opplysningene du gir oss faller innenfor det den nye personvernlovgivningen beskriver som «særlige kategorier av personopplysninger», slik som rase, etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs tro, helseinformasjon og seksuell legning. I våre undersøkelser kan du for eksempel få spørsmål om hvordan du stemmer ved politiske valg, om du tilhører et bestemt trossamfunn eller om du har en spesiell tro. Vi bruker disse opplysningene på samme måte som andre opplysninger vi samler inn, men personvernlovgivningen krever her at vi har ditt spesifikke samtykke til å samle inn og bruke disse.

Du vil bli bedt om å gi YouGov ditt samtykke til å bruke disse spesifikke opplysningene dersom du har registrert deg hos YouGov-panelet. Hvis du ikke har gitt oss ditt spesifikke samtykke hver gang vi stiller et spørsmål som faller innunder disse kategoriene, vil vi sende deg en påminnelse om at vi trenger den. Du har alltid mulighet til å avstå fra å besvare slike spørsmål hvis du ikke ønsker at vi skal bruke slike særlige kategorier av personopplysninger, og du kan alltid endre ditt samtykke i innstillingene på Kontosiden din.

Personopplysninger hentet fra andre kilder

Vi kan også bruke personopplysningene som du har delt med oss for å hente tilleggsinformasjon fra andre kilder:

 • Offentlige kilder: for eksempel sånn at kan vi kan sjekke ditt postnummeret opp mot offentlige registre for å konstatere at du bor innenfor et bestemt målområde, herunder for å konstatere at du er underlagt en spesifikk lokal myndighet eller tilhører en spesifikk valgkrets.

Du kan fremdeles motta invitasjoner til å delta i våre undersøkelser selv om du ikke har registrert deg hos YouGov.  I slike tilfeller har vi mottatt e-posten din fra en klient eller fra en organisasjon som samler kontaktdetaljer i sin egen database, slik at firmaer som YouGov kan komme i kontakt med deg. Vi sender bare e-post når vi har garantier fra de som har gitt oss e-postadressene at mottaker (deg) har godtatt å motta kommunikasjon fra tredjeparter (f.eks YouGov) og vi vil alltid informere deg om at vi har mottatt personopplysningene dine, og at du har mulighet til å takke nei til å motta flere e-poster fra oss.

Hvordan og hvorfor vi bruker personopplysningene dine, og hvem vi deler de med

I denne delen forklarer vi hvordan og hvorfor vi bruker dine personopplysninger, og hvilke organisasjoner vi deler de med.

 

Bruk av personopplysninger til markedsundersøkelser

Vi bruker personopplysningene du har gitt oss tilgang til, eller som vi har innhentet fra andre kilder som beskrevet over, for å gi deg en så god opplevelse som mulig, og for å gjennomføre nyttige undersøkelser for våre klienter.  Behandlingen av personopplysninger som beskrives nedenfor er basert på de avtalene vi inngår med våre paneldeltakere.

Vi behandler personopplysningene for å …

For eksempel …

Registrere, godkjenne og administrere kontoen din

Hvis du registrerer deg hos YouGov, så vil vi bruke e-posten og passordet ditt til å skape en konto og godkjenne identiteten din hver gang du logger på. Kontoinformasjonen din hjelper oss også med å besvare eventuelle spørsmål du måtte ha når du kontakter oss

Velge ut og invitere deg til å delta i YouGovs undersøkelser

Hvis en klient ønsker å vite hvem som bor i en bestemt region og som demografisk tenker på brus, vil vi bruke postadressen din og andre demografiske data for å avgjøre om du er kvalifisert for et bestemt prosjekt og deretter bruke navnet og e-postadressen din til å invitere deg til å delta i en undersøkelse

Kreditere deg med poeng og fordeler du opparbeider ved å delta i undersøkelser

Vi vil bruke kontaktdetaljene dine for å fortelle deg om du har vunnet en premie og til å innhente bankinformasjon hvis du vil ha poengene dine utbetalt

Produsere aggregerte og anonyme undersøkelser for klientene våre

Når vi har samlet inn svarene dine, sammenstiller vi de med svar fra andre respondenter. Dette skaper verdifull innsikt for våre klienter, enten i form av statistikk i regneark eller aggregerte rapporter. Noen av svarene dine blir implementert i vårt globale merkevaresporingsprodukt (BrandIndex) og vårt segmenterings- og planleggingsverktøy (Profiler). Våre klienter vil ha tilgang til disse verktøyene, slik at de kan opprette sine egne aggregerte innsikter, men de vil ikke ha tilgang til informasjon som identifiserer deg

Produsere anonymiserte, men ikke-aggregerte respondentnivådata for klienter

Vi kan gi klientene våre et regneark som inneholder alle svarene dine; disse datasettene er ikke aggregerte, men avslører ikke identiteten din. Våre mottakere er også bundet ved kontrakt til å ikke identifisere personene som har gitt svarene

Lage artikler og annet innhold til nettstedet vårt

Vi bruker svar fra undersøkelser for å skrive interessante artikler som kan bli publisert på nettstedet vårt eller som er inkludert i nyhetsartikler på nettstedet til en tredjepart

Utvikle og forbedre tjenestene våre

Vi bruker svarene dine fra undersøkelser for å forbedre våre undersøkelsesverktøy- og metoder, noe som hjelper oss med å gi deg og våre klienter den beste opplevelsen av våre tjenester

Svare deg når du utøver rettighetene dine relatert til opplysningene som er registrert på deg.(Du finner mer informasjon om rettighetene dine relatert til personopplysningene nedenfor)

Vi vil bruke brukerkontoinformasjonen din og interne identifikatorer til å identifisere dataene som er relevante for å besvare din forespørsel

Oppdage og forhindre all for form svindel

Vi bruker IP-adressen din for å sikre at plasseringen din samsvarer med plasseringen av panelet du ble med i, og vi gjentar noen ganger spørsmål i undersøkelser for å avdekke uoppmerksomhet og dårlig respons

 

For å kunne bruke personopplysningene dine på måter som beskrevet ovenfor, kan vi dele det innenfor YouGov, med pålitelige tredjeparter som utfører tjenester for oss, og i sjeldne tilfeller med klienter (men bare når du har gitt ditt samtykke til dette, og bare innenfor den aktuelle undersøkelsen). Her er mer informasjon om hvilke type organisasjoner vi deler personopplysninger med og hvilke opplysninger vi kan dele med dem:

YouGov-konsern

YouGov er en global organisasjon. Dette innebærer at noen av personopplysningene vi samler inn kan overføres innenfor YouGov-konsernet, for eksempel når en klient ønsker å utføre en undersøkelse i flere land, eller når våre globale datateam analyserer opplysninger avgitt ved vårt globale panel.

Klientene vår

Virksomheten vår har som formål å gi klientene vår anonym innsikt fra undersøkelser. Noen ganger kan klientene våre be om at dine svar fra undersøkelser kombineres med deres egne data for å forbedre slik innsikt. I slike tilfeller vil du i den aktuelle undersøkelsen bli spurt om du er villig til å gi bestemte identifiserende opplysninger (for eksempel e-postadressen din og håndtering av sosiale medier) til klientene våre som håndterer dette. Det er helt opp til deg om du velger å dele disse opplysningene eller ikke. Hvis du ikke ønsker å oppgi de forespurte opplysningene, har det ingen innflytelse på poengene du kan tjene eller deltakelsen din i fremtidige undersøkelser.

Våre tjenesteleverandører

Vi jobber med pålitelige tjenesteleverandører som leverer og utfører visse funksjoner og oppgaver på våre vegne, slik at vi kan tilby våre tjenester til deg.

Disse organisasjonene behandler opplysninger på våre vegne. De har bare tilgang til personopplysningene som er nødvendige for å utføre tjenester for oss, og i alle tilfeller har vi kontraktsbaserte garantier for å sikre at de ikke avslører eller bruker opplysningene til andre formål. I noen tilfeller kan disse organisasjonene (for eksempel våre betalingsleverandører) måtte behandle personopplysningene dine for egne spesifikke formål, for eksempel for å sikre at opplysningene er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Våre tjenesteleverandører befinner seg innenfor følgende sektorer (og behandler personinformasjonen din på følgende sted(er)):

 • Leverandører av kontantutbetalinger, gavekort og andre insentiver (Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet («EØS»), USA)
 • Leverandører av datainnsamlingsteknologier (EØS, USA)
 • Skydatalagring (EØS, USA)
 • Datasenterlagring (EØS, USA)
 • Kommunikasjonsplattformer- og teknologier (EØS)
 • Nettannonsering (EØS, USA)

Datamatchingspartnere

Våre datamatchingspartnere produserer og selger forbrukerklassifiseringer som hjelper bedrifter med å forstå forbrukernes demografi, livsstil, preferanser og atferd. Denne informasjonen er verdifull for klientene våre, og ved forespørsel vil vi inkludere dette i innsikten vi gir dem.

Vi gjennomfører dette ved å dele visse personopplysninger, for eksempel navn, e-postadresse og postnummer, slik at partnerne våre kan matche det mot egne data og fortelle oss hvilke segmenter du tilhører. Som med våre øvrige tjenesteleverandører, deler vi bare de personopplysningene som våre datamatchingspartnere trenger for å matche sine data med våre, og vi har kontraktsbaserte garantier for å sikre at de ikke avslører eller bruker opplysningene til andre formål.

Våre datamatchingspartnere er:

 • Experian (som vi mottar Mosaic, FSS og forbrukervisnings-koder fra).
 • Acxiom (som vi mottar Personicx-koder fra).
 • CACI (som vi mottar Acorn og Fresco-koder fra).

Andre organisasjoner

I sjeldne tilfeller kan vi dele personopplysninger med andre organisasjoner, dersom:

 • Vi må dele opplysningene dine for å overholde lover eller forskrifter (eller dersom det av andre årsaker foreligger en rimelig grunn til å måtte oppgi opplysningene dine for slike formål).
 • Vi må dele personopplysningene for å etablere, utøve eller forsvare våre rettigheter. Dine opplysninger vil i slike tilfeller blant annet kunne bli delt med våre juridiske- og faglige rådgivere.
 • Vi må omorganisere, kjøpe eller selge en virksomhet eller andre eiendeler. Dine opplysninger vil i slike tilfeller kunne bli delt med en potensiell selger eller kjøper.
 • Alle eller en vesentlig del av våre eiendeler blir kjøpt opp av en tredjepart. Dine opplysninger vil i slike tilfeller kunne bli delt en med tredjepart.

 

Vi må behandle personopplysningene dine på denne måten for å gi dine meninger en stemme og utføre undersøkelser som gjør det mulig for oss å eksistere som firma. Hvis du ikke vil at vi skal bruke personopplysningene dine på noen av måtene som er beskrevet over, er du dessverre ikke i vår målgruppe og vi vil anbefale at du avslutter ditt abonnement her eller kontakter oss på annen måte slik at vi kan gjøre det for deg.

Bruk av personopplysninger for avansert forskning og modellering

I tillegg til bruken som er beskrevet over, forutsatt at du velger å delta som paneldeltaker på denne måten, kan vi også dele personopplysningene dine med pålitelige partnerorganisasjoner. Våre partnere bruker disse opplysningene til å opprette og forbedre sine produkter og tjenester, og til å opprette målgrupper for annonsører slik at de kan lage mer målrettet kommunikasjon og tilbud (selv om du aldri vil bli en del av et slikt publikum).  Her er mer informasjon om partnerne våre og hva vi kan dele med dem:

Våre partnere for avansert forskning og modellering

Ved å matche personopplysninger (f.eks navnet, e-postadressen og postadressen din eller annen ID) eller nettidentifikatorer, kan partnerne våre bruke svarene fra spørreundersøkelser til:

 • Opprette og forbedre produkter og tjenester, for eksempel forbrukssegmenteringer, for å hjelpe andre organisasjoner til bedre forståelse av kundene deres; og
 • Opprette målgrupper for annonsører slik at de kan lage mer målrettet kommunikasjon og tilbud (annonseringsmålgruppene består av å finne frem til personer som har lignende egenskaper, via en prosess som kalles «lookalike»-modellering, selv om du aldri vil bli del av et slikt publikum).

Forutsatt at du har valgt å delta på en slik måte, kan vi dele personopplysningene dine med følgende partnere for slike formål:

 • Experian
 • Acxiom / LiveRamp
 • MediaBrands, del av IPG
 • Eyeota
 • mPlatform, del av GroupM
 • Adform

 

Du har full kontroll over om vi behandler dine opplysninger på denne måten (dvs. ikke-anonymt).  Du kan velge å ikke delta i disse ved å endre innstillingene på Kontosiden din.

Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger

YouGov er forpliktet til lovlig, rettferdig og gjennomsiktig behandling av personopplysninger. For enhver bruk av personopplysningene dine som beskrevet hittil, så behandler vi personopplysningene med begrunnelse i at det er nødvendig for de juridiske interessene for oss som bedrift, og bedriften er avhengig av personopplysningene dine for å kunne produsere undersøkelser og innsikter for klientene våre.

Hvis du har spørsmål om begrunnelsen for vår bruk av dine personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud ved hjelp av kontaktdetaljer i «Kontakt Oss»-seksjonen.

Overføre personopplysninger utenfor EØS

Vi gjør det som er nødvendig for at dine personopplysninger holdes innenfor EØS. I noen tilfeller må vi likevel dele opplysninger med andre YouGov-konsern eller tredjepart som befinner seg utenfor EØS, som beskrevet tidligere. Land utenfor EØS har ikke nødvendigvis tilsvarende beskyttelsesnivå som Norge og EØS for øvrig, slik at ditt personvernvern kanskje ikke står like sterkt i slike tilfeller.

I slike tilfeller iverksetter vi derfor garantier for at personopplysningene dine forblir tilstrekkelig beskyttet. Følgende forholdsregler har derfor blitt tatt:

 • Standardiserte kontraktbestemmelser: vi bruker standardiserte kontraktbestemmelser for overføring av personopplysninger til organisasjoner utenfor EØS. Disse kontraktbestemmelsene er vedtatt av Europakommisjonen, og sikrer tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger som overføres til land utenfor EØS ved å forplikte mottakere av personopplysninger til visse standarder for informasjonssikkerhet og ivaretagelse av personvern, herunder forpliktelser knyttet til etablering og vedlikehold av hensiktsmessige tekniske- og organisatoriske tiltak. Vi benytter også standardiserte kontraktbestemmelser når vi overfører personopplysninger til andre YouGov-konsernselskaper og ved overføring av personopplysninger til mottakere som ikke har søkt om- eller oppnådd en såkalt "Privacy Shield certification",  eller er lokalisert i land som ikke har et tilstrekkelige beskyttelsesnivå.
 • EU-US "Privacy Shield": "Privacy Shield" er et rammeverk som er avtalt mellom EU og USA, og som tar sikte på å beskytte personopplysningene når de overføres fra EU til USA. Dette gjøres ved at amerikanske selskaper som er bundet av rammeverket "Privacy Shield" og som mottar personopplysninger fra EU, er pålagt særskilte forpliktelser med hensyn til informasjonssikkerhet. YouGov kan derfor stole på at disse garantiene ivaretas når opplysninger overføres til selskaper basert i USA når slike selskap er "Privacy Shield Certified".
 • Tilstrekkelige beskyttelsesnivå: der Europakommisjonen har bestemt at et land utenfor EØS tilbyr et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, kan YouGov sende personopplysninger til et slikt tredjeland uten å gjennomføre noen av de overnevnte garantiene. YouGov kan derfor stole på at selskaper som opererer i et land hvor en slik garanti er gitt, tilbyr et tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved overføring og behandling av personopplysninger.

 

For mer informasjon om beskyttelse og hvordan vi oppbevarer kopier av relevant dokumentasjon, ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktinformasjonen på slutten av denne kunngjøringen.

 

Hvordan vi lagrer og beskytter personopplysningene dine

Vi vet hvor viktig det er å beskytte personopplysningene dine så lenge de er i vår besittelse.  Denne delen beskriver noen av tiltakene vi igangsetter for å holde de sikre

 

Vi gjør det vi kan for å beskytte personopplysningene dine fra misbruk eller tap, og fra uautorisert tilgang, avsløring, endring og ødeleggelse.  Denne delen beskriver noen av tiltakene vi igangsetter for å sikre at personopplysningene dine er beskyttet:

 • Vi benytter oss av datasentre med høy sikkerhet for å verne og beskytte dataene dine og systemene våre;
 • Vi gjennomfører uavhengige inntrengningstester årlig og skanner kontinuerlig systemene og applikasjonene våre for sårbarheter; hvis du tror at du har funnet et sikkerhetsproblem på et av systemene våre, vennligst gi oss beskjed på security@yougov.com
 • Vi bruker kryptering for sikring av personopplysningene dine ved overføring ved hjelp av TLS, og lagring ved bruk av AES256-kryptering;
 • Vi tillater tilgang til skrivbare data (og med det mener vi opplysninger som direkte identifiserer deg) bare for YouGov-ansatte som trenger det til å utføre jobben sin, for eksempel kundestøtteteamet vårt, slik at de kan svare deg når du kontakter oss;
 • Alle våre ansatte har ansvar for å opprettholde sikkerheten og de får opplæring i hvordan identifisere sikkerhetsrisikoer og hvordan beskytte personopplysningene dine.

Vårt nettsted kan fra tid til annen inneholde koblinger til og fra andre nettsteder.  Hvis du følger en kobling til noen av disse nettstedene, vær oppmerksom på at disse nettstedene har sine egne retningslinjer for personvern, og at vi ikke aksepterer noe ansvar for disse nettstedene eller for deres retningslinjer for personvern.  Du må lese disse retningslinjene før du sender inn informasjon til disse nettstedene.

E-post og kunngjøringer

Denne delen forklarer hvilke valg du har i forhold til e-poster og kunngjøringer som vi kan sende deg

 

Hvis du registrerer deg som en YouGov-paneldeltaker, er en del av deltakelsen din at vi kan sende deg e-post og kunngjøringer som inviterer deg til å delta i forskningsprosjekter som gjennomføres via undersøkelser på nettet ved å laste ned en mobilapp, eller via personlig deltakelse. De fleste av våre undersøkelser er som regel tidsbegrensede og hvis vi ikke har mulighet til å sende deg varsler om at vi ønsker din mening, vil du gå glipp av muligheten til å dele meningene dine og du mister poeng.

Hvis du ikke ønsker å motta slike tjenestemeldinger, må du trekke deg fra panelet.

Foruten dette kan vi også sende deg e-post og varslinger hvis dine meninger reflekteres i nyhetene, eller oppfordre deg til å invitere familie og venner til å delta. Du kan trekke deg fra denne kommunikasjonen når som helst på Kontosiden din.

I relasjon til alle e-postmeldinger og varsler som er beskrevet ovenfor, baserer vi vår behandling på en berettiget interesse, slik at vi kan gjennomføre våre undersøkelser og sikre at våre paneldeltakere er tilstrekkelig informert om kontoen de har hos oss - som det rettslige grunnlaget for denne behandlingen.

Informasjonskapsler og lignende teknologier

Vi bruker informasjonskapsler til å optimalisere opplevelsen din når du besøker og bruker nettstedet og mobilappene våre.  Denne delen forteller deg om informasjonskapslene vi bruker, hva de gjør og dine valg i forhold til dette.

 

Informasjonskapsler er små datafiler som tillater at en nettside samler inn og lagrer opplysninger på en datamaskin, bærbar PC eller mobil enhet.  Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier, for eksempel koder og piksler («informasjonskapsler») slik at vi kan tilby funksjoner og funksjonalitet på nettstedene og mobilappene våre, og generelt forbedre måten de jobber på. Vi bruker både informasjonskapsler som settes opp av YouGov (som kalles førsteparts informasjonskapsler) og tredjeparts informasjonskapsler (som ikke er satt opp av YouGov, men andre nettsider med tillatelse fra YouGov).

YouGov-informasjonskapsler

YouGov bruker informasjonskapsler for å gjøre det mulig for deg å navigere på nettstedet vårt og til å bruke funksjonene for å samle inn informasjon om dine valg og preferanser. Dette gjør at vi kan tilpasse nettstedet, for eksempel ved å huske ditt foretrukne språk.  Tabellen nedenfor viser og beskriver førsteparts informasjonskapsler som benyttes på nettsiden vår.

Navn på informasjonskapsel

Hva denne kapselen brukes til

ygtrk

Når denne informasjonskapselen er plassert på nettstedet vårt og hos våre kunder, kan vi bruke den til å forstå når du har besøkt disse nettstedene, eller sett en nettannonse.  Vi bruker denne informasjonen i kombinasjon med dine undersøkelsesresponser for å hjelpe klientene våre til å forstå om de har brukt riktig målgruppe i annonsene sine, og kan senere invitere deg til å delta i våre forskningsaktiviteter for disse klientene.

surveypopup

Denne informasjonskapselen gjør det mulig for oss å vise deg en relevant pop-up-melding når du kommer tilbake til nettsiden etter å ha fullført en undersøkelse

sessionid

Denne informasjonskapselen gjør det mulig for oss å gjenkjenne deg når du besøker og bruker nettstedet vårt.

ygmsg

Denne informasjonskapselen gjør det mulig for oss å gi deg tilbakemeldinger, som f. eks. godkjenningsfeil med en ekstern partner som Facebook.

django_language

Denne informasjonskapselen gjør det mulig for oss å vise innhold på riktig språk, i henhold til preferansene dine.

Csrftoken

Denne informasjonskapselen er knyttet til Django webutviklingsplattform, og er designet for å beskytte et nettsted mot programvareangrep på webskjemaer

termsaccepted

Denne informasjonskapselen forteller oss at du har akseptert informasjonskapselvarselet, slik at vi ikke viser deg samme melding flere ganger

 

Tredjeparts informasjonskapsler

Tabellen nedenfor viser og beskriver tredjeparts informasjonskapsler som benyttes på nettsiden og mobilappene våre.  Du kan lære mer om informasjonskapslene vi bruker ved å klikke på koblingene nedenfor.

Type informasjonskapsler

Hva disse informasjonskapslene brukes til

Informasjonskapsler vi bruker for å oppnå dette

Analytics-informasjonskapsler

Vi bruker Analytics-informasjonskapsler for å forstå hvordan du bruker nettsiden og mobilappene våre, slik at vi kan overvåke ytelsen og forbedre dem tilsvarende.  For eksempel kan vi ved å forstå hvordan du bruker bestemte funksjoner og sider på YouGov-nettstedet, identifisere og fikse sidefeil og forbedre utformingen og navigasjonen på nettstedet.

New Relic

Google Search Console

iTunes Connect iOS

Google Analytics (nettside og apper)

Google Tag Manager (nettside og apper)

Google Firebase (kun apper)

Fabric (kun apper)

Reklameinformasjonskapsler.

Informasjonskapsler kan også brukes til å levere nettannonser og for å spore annonsekampanjens ytelse og effektivitet.  Informasjonskapsler for markedsføring på nettstedet vårt samler inn informasjon om din nettleseraktivitet, for eksempel sidene du har sett, og bruker denne informasjonen til å lage relevante nettannonser som du vil se på tredjeparts nettsteder.

Criteo

Facebook

Google DoubleClick

Google DoubleClick

Google Adwords

Google Remarketing

Twitter

LinkedIn

Marketo

Adition

Kommunikasjonskapsler

Vi benytter visse informasjonskapsler for kommunisere med deg, og for at du skal kunne kommunisere med oss.  F.eks. «Støtt»-knappen på nettstedet vårt, og muligheten til å kommentere nettinnholdet er begge styrt av informasjonskapsler.

Zendesk

Disqus

 

Dine valg med hensyn til informasjonskapsler

Når du kommer til nettstedet, presenteres en melding som varsler deg om vår bruk av informasjonskapsler. Fortsetter du til nettstedet, betyr dette at du godtar bruken av informasjonskapsler som beskrevet i denne kunngjøringen.  Du kan imidlertid bruke nettleserinnstillingene til å godta eller avslå bruk av informasjonskapsler eller slette eksisterende kapsler.  «Hjelp»-funksjonen i nettleseren din beskriver hvordan dette gjøres og du kan også lese mer om hvordan du kan slette og håndtere informasjonskapsler på https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/. Hvis det først og fremst er annonseringskapsler fra tredjeparter du er bekymret for, kan du slå av disse ved å gå til Your Online Choices på http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Vær oppmerksom på at hvis du begrenser bruk av informasjonskapslene, kan dette bety at du ikke vil være i stand til å dra full nytte av alle funksjonene eller tjenestene som er tilgjengelig på dette nettstedet.

E-postsporing

Noen av e-postene vi sender til deg kan inneholde en «web beacon pixel» eller sporekoblinger som lar oss identifisere når du har åpnet e-posten og kontrollere hvilke koblinger som finnes i e-posten du har fått tilgang til.  Vi bruker denne informasjonen til å avgjøre hvilke deler av e-postene våre som er av størst interesse for deg.

Du kan slette pikselen ved å slette e-posten. Hvis du ikke ønsker å laste ned denne pikselen til datamaskinen din eller annen enhet, kan du melde deg av e-postlisten når som helst på Kontosiden din på nettstedet vårt.

Dine rettigheter

Denne delen forklarer hvilke rettigheter du har med hensyn til personopplysningene om deg som vi besitter

 

Du har visse rettigheter med hensyn til personopplysningene om deg som vi besitter. Disse er gjennomført i personvernlovgivningen  for å gi deg flere valg og kontroll over personopplysningene dine.  Disse rettighetene er beskrevet nedenfor.

Rettighet

Hva betyr dette?

Er det tilgjengelig for deg?

Tilgang til personopplysninger

Du kan be om å få en kopi av de personopplysningene og annen relatert informasjon om deg som vi besitter

Ja

Rett til å be om retting av personopplysninger

Du kan be oss om å rette opp eventuelle uriktige opplysninger og til å fullføre eventuelle unøyaktige opplysninger

Ja

Rett til å be om sletting av personopplysninger

Du kan be oss om å slette personopplysningene dine

Ja, i visse situasjoner

Rett til å be om begrensning av behandling av personopplysninger

Du kan be om at vi begrenser bruken av opplysningene dine til å bare gjelde lagring av disse, at vi slutter å bruke de til andre formål, eller at vi beholder data som skulle slettes.

Ja, i visse situasjoner

Rett til å protestere mot behandling av personopplysninger

Du kan motsette deg visse typer behandling av personopplysningene dine relatert til spesielle omstendigheter

Ja, i visse situasjoner

Retten til dataportabilitet

Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene dine i et lesbart og strukturert format, og hvis mulig, sendt til en annen organisasjon

I utgangspunktet nei. Dette skyldes at nesten alle våre behandlingsaktiviteter knytter seg til våre berettigede interesser.

 

Automatisert beslutningsprosess

Vi forutsetter ikke at eventuelle beslutninger som vil ha juridisk eller annen signifikant betydning for deg vil bli avgjort automatisk, men vi vil oppdatere denne kunngjøringen hvis dette endrer seg og varsle deg om disse endringene.

Utøve dine rettigheter

Du kan utøve rettighetene dine ved bruk av kontaktdetaljene nedenfor. Når du har sendt inn en forespørsel, kan vi kontakte deg for ytterligere informasjon for å godkjenne identiteten din (for å være sikker på at det er du som etterspør informasjonen) eller for å hjelpe oss med å svare på forespørselen din. Vi vil som regel svare deg innen en måned etter mottak av denne informasjonen, eller, når slik informasjon ikke er påkrevet, etter at vi har mottatt fullstendig informasjon om forespørselen din. Som nevnt ovenfor, er noen rettigheter generelle mens andre bare gjelder i spesielle tilfeller. Hvis vi mener at du ikke har den rettigheten du har påberopt deg, vil vi informere deg om dette sammen med årsaken til denne beslutningen.

E-post   your.rights@yougov.com

Post       DPO

Møllergata 13

0179 OSLO

Norge

 

Legge inn en klage gjennom en regulator

Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet dersom du mener at dine rettigheter har blitt krenket eller at dine personopplysninger brukes eller har blitt brukt på en måte som er i strid med personvernlovgivningen. Datatilsynets kontaktinformasjon og informasjon om klagemuligheter er tilgjengelig på Datatilsynets nettsted. Vi anbefaler imidlertid at du tar kontakt med oss før du sender inn en eventuell klage, slik at vi i fellesskap kan finne en løsning på eventuelle problemer eller bekymringer du har.

 

Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål om denne kunngjøringen, eller om hvordan vi samler inn, lagrer og bruker personopplysninger, kan du kontakte vår databeskyttelsesansvarlig.

E-post:  dataprotection@yougov.com

Post:      DPO

Møllergata 13

0179 OSLO

Norge

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller generelle tilbakemeldinger, ta kontakt med paneladministratoren.

E-post:  support-no@yougov.com

Post:      Paneladministrator

Møllergata 13

0179 OSLO

Norge

 

Oppdateringer til denne personvernerklæringen

Denne erklæringen ble sist oppdatert på den datoen som vises på startsiden til denne erklæringen.

Selv om vi forbeholder oss retten til å endre denne erklæringen når som helst, vil vi gi deg beskjed via e-post eller andre passende midler hvis det gjøres endringer, for å gi deg muligheten til å se gjennom endringene før de effektueres.

Hvis du motsetter deg fremtidige endringer, kan du avslutte kontoen din på Kontosiden din og klikke på «avslutte abonnement».

Sist oppdatert: 23. mai 2018

Vår bruk av informasjonskapsler

Dine valg med hensyn til informasjonskapsler

Når du kommer til nettstedet, presenteres en melding som varsler deg om vår bruk av informasjonskapsler. Fortsetter du til nettstedet, betyr dette at du godtar bruken av informasjonskapsler som beskrevet i denne kunngjøringen.  Du kan imidlertid bruke nettleserinnstillingene til å godta eller avslå bruk av informasjonskapsler eller slette eksisterende kapsler.  «Hjelp»-funksjonen i nettleseren din beskriver hvordan dette gjøres og du kan også lese mer om hvordan du kan slette og håndtere informasjonskapsler på https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/. Hvis det først og fremst er annonseringskapsler fra tredjeparter du er bekymret for, kan du slå av disse ved å gå til Your Online Choices på http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Vær oppmerksom på at hvis du begrenser bruk av informasjonskapslene, kan dette bety at du ikke vil være i stand til å dra full nytte av alle funksjonene eller tjenestene som er tilgjengelig på dette nettstedet.

E-postsporing

Noen av e-postene vi sender til deg kan inneholde en «web beacon pixel» eller sporekoblinger som lar oss identifisere når du har åpnet e-posten og kontrollere hvilke koblinger som finnes i e-posten du har fått tilgang til.  Vi bruker denne informasjonen til å avgjøre hvilke deler av e-postene våre som er av størst interesse for deg.

Du kan slette pikselen ved å slette e-posten. Hvis du ikke ønsker å laste ned denne pikselen til datamaskinen din eller annen enhet, kan du melde deg av e-postlisten når som helst på Kontosiden din på nettstedet vårt.